Regulamin

 

1. Certyfikat Firmowy CNF nadawany jest przez:

ATLANTIS-ART UI Sebastian Nurczyk z siedzibą w Ostrołęce,
przy ul. Jodłowej 18, NIP: 758-204-02-76, zwany dalej "Organizatorem".

2. Certyfikat nadawany jest od dnia stwierdzenia przez Organizatora spełnienia warunków określonych w punkcie 3 Regulaminu.

3. Certyfikat może otrzymać każda firma mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia poniższe warunki:

a. posiadać stronę internetową informującą o prowadzonej działalności i zakresu świadczonych usług.

b. posiadać sprzęt i oprogramowanie umożliwiające komunikację internetową z klientem (np. pocztę elektroniczną).

4. Certyfikat ważny jest przez przez rok od daty jego wystawienia.

5. Wysyłka zamówionego Certyfikatu realizowana jest w terminie do 14 dni od daty jego nadania.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wzięcia pod uwagę firm, które nadesłały dane niepełne bądź nieczytelne, lub z innego powodu.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych nadesłanych przez Firmy.

8. Nadesłanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich umieszczenie w bazie Organizatora oraz umieszczenie wybranych danych takich jak: nazwa firmy, województwo, w którym znajduje się siedziba, branży, oraz strony www danej firmy, na stronie internetowej www.certyfikat-firmowy.pl

9. W celu otrzymania certyfikatu trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.certyfikat-firmowy.pl

10. Koszt jednorazowy certyfikatu to 150zł brutto. W cenie wliczone są koszty dostawy i opakowania.

12. Certyfikat nie jest wysyłany za pobraniem. Jedyna akceptowana forma płatności to wpłata na numer konta bankowego. Płatność uiszczana jest z góry, przed wystawieniem certyfikatu na podstawie faktury Pro-Forma. Po odnotawaniu płatności jest generowana właściwa faktura VAT i dostarczana wraz z wydrukowanym certyfikatem pocztą.

11. Jest możliwość zamówienia duplikatu, bądź modyfikacji certyfikatu w przypadku wystąpienia błędu nie z winy Organizatora. Koszt takiego zamówienia to 80zł brutto.

12. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją przez firmę niniejszego regulaminu.

13. Certyfikaty będą wydawane firmom poprzez przekazanie ich osobom reprezentującym firmę lub przez nich upoważnioną.

14. Certyfikat jest formą reklamy i promocji firm w internecie.

15. Postanowienia końcowe, wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z nadawaniem Certyfikatów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora:

- niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.certyfikat-firmowy.pl